• – ออกแบบภายใน ตารางเมตรละ 500-800++
  • – ออกแบบภายนอกและแบบโครงสร้าง ตารางเมตรละ 300-600++
  • – ถอดแบบก่อสร้าง / BOQ ตารางเมตรละ 100
  • – เงื่อนไขการออกแบบ
    • +
    • +