*ทางบริษัทมีค่าดำเนินการโดยคิดเป็น 10-20% จากงบประมาณการก่อสร้าง

 

(คิดจากระยะทางและค่าครองชีพของจังหวัดนั้นๆ)และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

งานก่อสร้าง สามารถแบ่งจ่ายเป็นงวด เช่น งบประมาณ 500,000 บาท

 

– งวดที่ 1    100,000 บาท    20% จ่ายก่อนเริ่มงาน

– งวดที่ 2    100,000 บาท    40% เมื่องานเฟอร์นิเจอร์เสร็จเรียบร้อย

– งวดที่ 3    100,000 บาท    20% เมื่องานสีวอลเปเปอร์เสร็จเรียบร้อย

– งวดที่ 4    100,000 บาท    20% เมื่องานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย